STADGAR FÖR SVENSKA WHIPPETKLUBBEN

Fastställda vid årsmöte 1993-07-23


ÄNDAMÅL
§ 1

Svenska Whippetklubben (SW) har till ändamål att inom landet främja en sund avel av whippet genom att lämna råd och anvisningar i avelsfrågor, sprida kännedom om rasen via publikationer, föredrag, kurser etc, samt genom att anordna utställningar och tävlingar
olika former.

ORGANISATION OCH VERKSAMHET
§ 2

Svenska Whippetklubben är en svensk organisation som kan vara associerad med annan hundförening. Svenska Whippetklubben är en ideell sammanslutning utan ekonomiska
ändamål. För utställningsverksamheten finnes ett PM för utställningsarrangörer. Ändringar i PM:et beslutas av styrelsen.

VERKSAMHETSÅR
§ 3

Svenska Whippetklubbens verksamhetsår och räkenskapsår är mellan 1 juni och 31 maj.

ASSOCIATION
§ 4

Beslut att ansöka om association med annan hundförening beslutas på ett årsmöte eller
extra årsmöte. Beslut om utträde från association med annan hundförening fattas av styrelsen.

MEDLEMSKAP
§ 5

Fysisk person såväl i Sverige som utomlands äger rätt att bli medlem. Om särskilt skäl föreligger äger styrelsen rätt att vägra person inträde i klubben ävensom utesluta person. Meddelande om förvägrat medlemskap eller uteslutning ska alltid tillställas berörd person skriftligt.

Årsmötet äger rätt att till hedersmedlem kalla den som på ett hedervärt sätt främjat
Svenska Whippetklubbens intressen.

Medlemsavgiften ska betalas årligen med den summa årsmötet beslutat. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

ÅRSMÖTE
§ 6

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före augusti månads utgång.

Extra årsmöte hålles
a) när så styrelsen finner erforderligt
b) när så för visst uppgivet ändamål skriftligen påkallas av minst en tredjedel av
klubbens medlemmar.

Såväl ordinarie som extra årsmöte hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte ska ske skriftligt och ha lämnats till postbefordran senast 14 dagar
före den bestämda dagen.

Det åligger styrelsen att kalla till extra årsmöte inom två veckor från den dag skriftlig framställan därom inkom. Extra årsmöte ska hållas inom åtta veckor från nämnda dag.
Kallelse till extra årsmöte ska innehålla tydlig uppgift om det eller de ärenden som ska behandlas vid mötet.

§ 7

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för vederbörande av dess vice ordförande. Vid ordinarie årsmöte ska förekomma följande ärenden:

a) justering av röstlängd
b) val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
c) val av två justeringsmän och tillika rösträknare som tillsammans med ordföranden och sekreteraren för mötet justerar mötesprotokollet
d) fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
e) behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det närmast föregående verksamhetsåret jämte revisorernas berättelse däröver
f) fastställande av balansräkning för samma år
g) fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkning
h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) val av ordförande för tiden till och med nästföljande ordinarie årsmöte
j) val av övriga styrelseledamöter för den mandattid som bestäms i dessa stadgar
k) val av två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förvaltningen under löpande verksamhetsår
l) utseende av valberedning om tre personer varav en ordförande och sammankallande med uppgift att till nästa ordinarie årsmöte förbereda val enligt i), j), och k)
m) fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
n) bestämmande om ersättning åt de funktionärer som årsmötet finner vara berättigade därtill
o) övriga ärenden vilka av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller av enskild medlem skriftligen anmälts till styrelsen minst en vecka före årsmötet

Vid extra årsmöte må avgöras endast det eller de ärenden som angivits i kallelsen till
mötet. Vid såväl ordinarie som extra årsmöte må - årsmötet så beslutar - upptagas till behandling, men ej till beslut jämväl annat ärende än dem som angivits i denna paragraf.
Vid årsmötet äger envar av klubbens medlemmar som upptagas i den av mötet justerade röstlängden yttra sig och deltaga i beslut. Varje medlem äger en röst. Fullmaktsröstning
får med mer än en röst per närvarande medlem inte förekomma. I röstlängden får upp-
tagas endast de medlemmar som senast dagen före årsmötet erlagt för det löpande verksamhetsåret bestämd medlemsavgift. Röstning sker öppet, dock må val eller annan
fråga av större vikt avgöras genom sluten omröstning om någon medlem så önskar. Som årsmötets beslut gäller den mening som erhåller det högsta antalet röster. Vid lika röste-
tal avgöres val genom lottning. I andra ärenden gäller i sådant fall den mening som biträ-
des av mötets ordförande.

STYRELSE
§ 8

Klubbens styrelse ska bestå av ordförande, vald för en tid av ett år, sex ledamöter valda
så att halva antalet väljes för en tid av två år, samt två suppleanter valde så att den ena väljes årligen för en tid av två år.

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är behörigen kallade och - förutom ordföran-den eller vice ordföranden - minst hälften av övriga ledamöter är närvarnade. Som styrel-
sens beslut gäller den mening som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal har den fungerande ordföranden utslagsröst.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga särskilda funktionärer som kan vara erforderliga. Styrelsen äger att inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom sig sådana särskilda kommittéer som kan vara erforderliga. Arbetsutskottets och särskild kommittés beslut och vidtagna åtgärder ska anmälas för styrelsen vid nästkommande sammanträde med desamma.

Det åligger styrelsen - utöver vad som eljest finns angivet i dessa stadgar - att:

a) förbereda ärenden som ska behandlas av årsmötet
b) verkställa av årsmötet fattade beslut
c) förvalta klubbens tillgångar och föra vederbörliga räkenskaper över dess inkomster
och utgifter
d) till ordinarie årsmöte avgiva berättelse över klubbens verksamhet under det sist för-
flutna verksamhetsåret
e) uppgöra årligt program för klubbens verksamhet
f) organisera och genomföra det program som beslutats
g) inom sig eller utom sig utse klubbens representant/er som erfordras vid eventuell association
h) bestämma var styrelsen ska ha sitt säte

RÄKENSKAP OCH REVISION
§ 9

Klubbens räkenskaper ska årligen per den 31 maj sammanföras i bokslut. Räkenskaperna
jämte tillhörande verifikationer samt årsmötes- och styrelseprotokoll ska före juni månads utgång överlämnas till klubbens revisorer som har att senast den 15 juli till styrelsen överlämna revisionsberättelse. Styrelsen har att bestämma vilken eller vilka av ledamöterna som ska teckna klubbens firma.

PROTOKOLL
§ 10

Vid årsmötes- och styrelsesammanträde ska föras protokoll upptagande samtliga ärenden
som behandlats och de beslut som fattats. Protokoll ska justeras av den fungerande ordföranden, sekreteraren och en övrig ledamot. Samtliga måste vara närvarande vid mötet. Protokoll fört i ärende som av styrelsen avgjorts per capsulam må dock justeras endast av ordföranden.

STADGEÄNDRING
§ 11

Förslag till ändringar av dessa stadgar behandlas av styrelsen. För stadgeändring erfordras att beslut om godkännande fattas vid två på varandra följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie.

UPPLÖSNING AV KLUBBEN
§ 12

Beslut om upplösning av klubben fattas i den ordning som föreskrives för stadgeändring.
Efter sådant beslut ska klubbens tillgångar överlämnas till Svenska Vinthundklubben att disponeras enligt de direktiv som lämnas av styrelsen vid dess sista sammanträde.