SVENSKA WHIPPETKLUBBEN


PROTOKOLL
Styrelsemöte

Dag: 2002-07-25

Plats: Tammsvik

Närvarande ledamöter:
Magnus Hagstedt, ordf
Inger Andersson
Lars Burstedt
Mats-Owe Ingvarsson
Marie Jarl
Petronella Thunblom

Tjänstgörande suppleant:
Christina Sjöberg

Ej närvarande ledamot:
Carina Johansson

Ej närvarande suppleant:
Lisa Carlén

1 Val av justerare
Mats-Owe Ingvarsson väljs.

2 Konstituering
Styrelsen konstituerades enligt följande:

Vice ordförande: Inger Andersson
Kassör: Marie Jarl
Medlemsregistrator: Carina Johansson
Sekreterare: Lars Burstedt
Arbetsutskott: Magnus Hagstedt, Marie Jarl och Lars Burstedt.

3 Övrig organisation
Mats-Owe Ingvarsson ansvarar liksom tidigare för föreningens utställningskonto och kontakter med lokalutställarna.

I övrigt ska de funktionärer som haft uppdrag under 2002-2003 tillfrågas om de vill fortsätta med uppdragen.

4 Teckning av föreningens firma
Magnus Hagstedt och Marie Jarl äger rätt att teckna föreningens firma var för sig och allt.

Förutom dessa båda äger Mats-Owe Ingvarsson rätt att teckna föreningens
utställningskonto, postgiro 415 61 57-2.

5 Konferenstelefon
För att underlätta styrelsemötena och spara resekostnader under det kommande året beslutar styrelsen att inköpa en konferenstelefon. Magnus Hagstedt undersöker kostnader.

6 Nästa möte
Lördagen den 27 september i Järna.

Vid protokollet Justeras

Lars Burstedt Magnus Hagstedt Mats-Owe Ingvarsson