SVENSKA WHIPPETKLUBBEN

PROTOKOLL
Styrelsemöte

Dag: 2003-09-27

Plats: Blåklocksstigen 60, Järna

Närvarande ledamöter:
Magnus Hagstedt, ordf
Lars Burstedt, sekr
Marie Jarl
Petronella Thunblom

Tjänstgörande suppleant
Lisa Carlén

Frånvarande ledamöter
Inger Andersson
Mats-Owe Ingvarsson
Carina Johansson

Frånvarande suppleant
Christina Sjöberg


7 Dagordning
Dagordning fastställs enligt nedan.

8 Justerare
Lisa Carlén utses till justerare.

9 Föregående protokoll
Protokoll från mötet den 27 juli läggs med godkännande till handlingarna.

10 Från SvVK
Förfrågan har kommit angående ansökan från Per Lundström att utöka sitt rasregister med whippet. Styrelsen tillstyrker.

11 Organisation Carina Johansson utsågs vid förra styrelsemötet till medlemsregistrator.
Uppgiften ska föras in på hemsidan och publiceras i Whippet Bladet.

Lars Burstedt får i uppdrag att köpa in konferenstelefon.

12 RAS
Arbetet med rasspecifika avelsstrategier (RAS) fortgår. SKK har avhållit en konferens
där SvVK men inte Svenska Whippetklubben var inbjudna. Lars Burstedt får i uppdrag att undersöka närmare varför samt om protokoll och annan dokumentation finns.

Styrelsen diskuterar ett antal aktiviteter som inslag i arbetet:
- mentalitetsbeskrivningar i samband med utställningar
- gruppvis ögonlysning i samband med utställningar bör organiseras, möjligheterna att få
  försäkringsbolag att sponsra bör undersökas
- regionvisa träffar organiserade av kontaktpersonerna, lämpliga diskussionsfrågor kan
  presenteras på den nya diskussionssidan för funktionärer
- storleksmätningar i samband med utställningar, registreras med kön och ålder men
  i övrigt anonymt med syfte att bygga upp statistik
- mentorer i form av erfarna uppfödare som kan stödja nybörjaruppfödare.

13 Kassörens rapport
Ekonomin har börjat räta upp sig. Förra året belastades klubben av en investering på ca 50 000 kronor för championboken, något motsvarande finns inte i år. Klubbens postgirokonto innehåller 45 484:60 per den 26 september, utställningskontot 66 195:16 per samma datum och WH-shopkontot 2 250:50 per den 26 augusti (inga aktiviteter därefter). Det närmaste numret av Whippet Bladet har god ekonomi och de höjda medlemsavgifterna ger positivt utslag senare.

Klubben bör ha som målsättning att bygga upp en reservfond, helst genom en särskild av-sättning till annat konto. Lämplig nivå skulle kunna vara ca 20 - 25 000 kronor.

14 Ekonomiska kommittén
Ett antal "Biennaler" finns kvar i England. Klubbens ekonomi tillåter inköp till WH-shopen.
Det bör vara gjort till Hund 2003, där klubben kommer att ha en monter liksom tidigare år.

15 Lokalutställningar
Mats-Owe Ingvarsson får i uppdrag att kontakta de utställningsansvariga och utvärdera 2003
års utställningar samt undersöka intresset för att anordna utställningar 2004. Uppdraget inkluderar den aktivitetshelg som Anna-Lena Bäckvall uttalat intresse för.

Inger Andersson har anmält intresse att anordna utställning i Piteå i juli 2004. Styrelsen godkänner.

Till Gnesta de 3 april beslutar styrelsen att NN ska tillfrågas i första hand och NN i andra.

16 Whippet Bladet
Nummer 94 är något försenat på grund av hög arbetsbelastning för redaktionskommittén.

Styrelse diskuterade även det årsmötets uppdrag att utreda ekonomiska förutsättningar för
olika ambitionsnivåer för Whippet Bladet. Fem olika alternativ utreds:
1. Två stencilerade nummer per år med endast nödvändig information till exempel inför årsmötet.
2. Fyra stencilerade nummer per år med annonser.
3. Tre tryckta nummer med bilder och ett stencilerat med årsmötesmaterial.
4. Som nu, fyra tryckta nummer per år.
5. Fyra tryckta nummer som nu men med fyrfärgstryck.

17 Hemsidan/ Funktionärssidan
På förekommen anledning ska tydligare information ges om att texter och bilder på hemsidan
inte får användas till annat utan upphovsmannens medgivande.

SW har startat en grupp för information m.m. för styrelse och funktionärer inom klubben.
Magnus Hagstedt skriver ett välkomstbrev med en programförklaring för användning av gruppen.

18 Tammsvik
De förändringar som genomfördes (bland annat att flytta prisutdelning för Årets Whippet)
för att få bättre tidsprogram m.m. föll väl ut.

Däremot var ringarna för små och tältuppsättningen runt ringarna följde inte reglerna och tenderade att stänga folk ute från åskådarplatser. Bland annat följdes inte brandmyndig-heternas anvisningar om avstånd mellan vart tredje tält. Det är helt oacceptabelt. Till 2004 diskuterar styrelsen att göra en tydlig "tomtindelning" som måste följas.

På förekommen anledning understryker styrelsen att anmälningsavgiften i likhet med lokalutställningarna ska vara betald senast sista anmälningsdag även till Tammsvik. I årets PM innebar en olycklig formulering missförstånd. Undantag ska som tidigare gälla för utländska utställare som ska kunna betala på utställningsdagen.

En ny utgåva av Rasinfon bör utarbetas under våren för att finnas till Tammsvik 2004.

19 Administrativa kostnader
Styrelsen beslutar att bevilja Marie Jarl 1 000 kronor och Magnus Hagstedt 600 kronor
i bidrag till telefon- och internetkostnader.

20 Skrivelser
- Från SKK angående monter vid Hund 2003, delegeras enligt tidigare beslut till
  ekonomiska kommittén.
- Från Stefan Råghammar angående beslutordning för dispenser från kravet på utställnings-
  meriter för avelsdjur, besvaras av Lars Burstedt.
- Från Pekka Jäppinen angående korrespondens med Fukie Yoshimoto,
  har besvarats av Marie Jarl.
- Från Karin Hedberg, SvVK angående RAS, besvaras av Lars Burstedt.
- Från Katarina Pettersson, Svenska Salukiringen, angående hälsoenkäten,
  besvarat av Magnus Hagstedt.

21 Sammanträdesplan
Lördag 29/11 2003 kl. 11.00 i Söderköping (inför Hund 2003)
Lördag 14/2 2004 kl 11.00 i Västerås
Lördag 17/4 2004 kl 11.00 i Järna (budget och verksamhetsplan)
Lördag 12/6 2004 kl 11.00 i Söderköping
Fredag 23/7 2004 i Tammsvik.


Vid protokollet                 Justeras

Lars Burstedt           Magnus Hagstedt     Elisabeth Carlén