SVENSKA WHIPPETKLUBBEN

PROTOKOLL
Styrelsemöte

Dag: 2003-11-29

Plats: Söderköping

Närvarande ledamöter:
Magnus Hagstedt, ordf
Lars Burstedt, sekr
Inger Andersson (per telefon)
Marie Jarl
Christina Sjöberg
Petronella Thunblom

Tjänstgörande suppleant:
Lisa Carlén

Frånvarande ledamöter:
Mats-Owe Ingvarsson
Carina Johansson

22 Dagordning
Dagordning fastställdes enligt nedan.

23 Justerare
Petronella Thunblom utsågs till justerare.

24 Föregående protokoll
Protokoll från mötet den 27 september lades med godkännande till
handlingarna.

25 Från SvVK
En förfrågan från SKK via SvVK har inkommit angående utställningsprogram för 2006.
Lars Burstedt fick i uppdrag att besvara skrivelsen med att SW inte planerar att ansöka om någon officiell utställning.

Ett rykte har nått SW att SKK avser att ge automatisk dispens från kravet på utställnings-meritering av föräldradjuren för registrering av valpkull. Lars Burstedt fick i uppdrag att skriva till SvVK för att få besked i frågan.

26 RAS
Under 2004 ska klubben redovisa en rasspecifik avelsstrategi som innehåller historik, nuläges-beskrivning och en beskrivning av hur vi avser att arbeta vidare med rasen. De aktiviteter som hittills genomförts är konferensen i oktober 2002 i Malmköping, en regional RAS-träff i samband med SW:s utställning i Piteå i juli 2003, en studiecirkel i Enköping 2003 samt en hälsounder-sökning, tyvärr med ganska låg svarsfrekvens. Regionala träffar planeras i Nyköping, Västsverige, Stockholm och Kalmar under 2004.

Marie Jarl fick i uppdrag att tillsammans med uppfödarkommittén bedöma om en analys ska beställas av Per-Erik Sundgren (eller annan lämplig expert) i likhet med den analys han genomfört för Chihuahua samt undersöka om möjligheter till utbildning på den så kallade Lathunden.

Det fortsatta arbetet ska inriktas på

att genomföra aktiviteterna senast den 30 juni 2004,

att redovisning och diskussion (inte nödvändigtvis ställningstaganden) ska ske vid årsmötet,

att styrelsen, uppfödarkommittén och avelsrådet sammanträder senast i september 2004
      för att utarbeta rapporten om avelsstrategi, samt

att förankring hos medlemmarna ska ske under september - november 2004.

Magnus Hagstedt efterlyste material till Whippet Bladet från arbetet.

27 Kassörens rapport
Klubbens postgirokonto innehåller 42 999:60 per den 28 november, utställningskontot
66 895:16 per 1 oktober och whippetshopkontot 2 719 per den 28 november.
I kassan finns ca 11 000 kronor.

De utgifter av betydelse som väntar fram till efter årsskiftet uppgår totalt till mindre än 50 000 kronor (Whippet Bladet, Tammsvik och Biennalen), vilket innebär att ekonomin är i god balans.

Antalet medlemmar:
- "vanliga" 509
- utländska 57
- valpgåvo 65
- familje 93

28 Ekonomiska kommittén
Ett antal "Biennaler" finns kvar i England. Petronella Thunblom föreslog vissa nya artiklar till Whippet-shopen, som inte behöver köpas in i större mängd. Styrelsen beslutade att testa artiklarna vid Gnestautställningen.

På grund av "personalbrist" kommer SW inte att ha någon monter på Hund 2003 den 12-13 december. Klubben kommer heller inte att ha någon gemensam annons i Hundsport nr 12/03.

29 Lokalutställningar
Mats-Owe Ingvarsson hade kontaktat de utställningsansvariga.
Följande planering gäller för 2004:

Gnesta 3 april, domare Kristin Hoff, Norge (Courtborne), om anmälningsantalet överstiger 100 dömer Kicki Sandell (Zelig) valpar. Ansvariga: Marie Jarl, Anette Engström och Gun Welander.

- Tånga Hed, troligen helgen före midsommar, ansvarig Henrik Härling.
- Piteå (troligen) i början av juli, ansvarig Inger Andersson.
- Visby 5 juli, Birgitta Lindqvist (Cybris), ansvarig Carina Persson.
- Karlstad, troligen 17 juli, ansvarig Siv Ögren.
- "Barva" (plats inte klar) 2 oktober, domare Michael Vikström (Twyborn), ansvarig Christer Wik.
- Högbo Bruk ännu inte klart.

Mats-Owe Ingvarsson fick i uppdrag att förtydliga bestämmelserna för lokalutställningar med att eventuell försäljning i samband med utställningen måste godkännas av den utställningsansvarige för att undvika störningar med sponsorer.

Mats Owe fick också i uppdrag att undersöka om aktivitetshelg på sensommaren i Enköping/Västerås kan genomföras.

30 Whippet Bladet
Nr 94 har distribuerats och arbetet pågår med nr 95. Magnus Hagstedt redovisade ambitioner
att hålla stor bredd i materialet så att olika intressen kommer till tals.

Styrelse diskuterade även årsmötets uppdrag att utreda ekonomiska förutsättningar för olika ambitionsnivåer för Whippet Bladet.

Lars Burstedt fick i uppdrag att redovisa utredningen med en artikel i Whippet Bladet nr 96.

31 Hemsidan/ Funktionärssidan
Poängräkning för lure-coursing har börjat diskuteras. SvVK:s lure- coursingkommitté har fått i uppdrag att utforma ett poängsystem. Styrelsen diskuterade syftet med poängräkning eftersom lure-coursing i första hand är ett funktionsprov.

Marie Jarl fick i uppdrag att hur stambokföring av resultat i lure-coursing fungerar.

Det har även förekommit diskussion om det är tillåtet att annonsera för egen hemsida på SW:s anslagstavla. Styrelsen beslutade att det ska vara tillåtet.

Det har förekommit en artikel i Brukshunden som innebär plagiat från SW:s hemsida. Lisa Carlén fick i uppdrag att kontakta tidningens redaktör.

32 Kontaktpersoner
Maria Groth har förklarat intresse för att fungera som kontaktperson i
Östersund. Styrelsen utsåg henne till kontaktperson. Lars Burstedt fick i uppdrag att skriva och informera henne.

33 Valpförmedling
Det förekommer att de uppgifter som sänds från uppfödare till valpförmedlare om en kull är ofullständiga. Styrelsen underströk att

· valpförmedlingen är en service från klubben till uppfödare och valpköpare och att det inte föreligger någon skyldighet att förmedla kullar
· kullar med ofullständiga uppgifter inte bör förmedlas
· uppgifterna om kullarna skall vara skriftliga
· uppfödaren skall meddela förmedlaren när valparna blivit sålda
· uppfödaren skall skänka valpgåvomedlemsskap för att förmedling skall ske.

De regler som gäller för att en kull skall förmedlas framgår av SW:s hemsida, knapparna "Valphänvisning" - "Kull/parn.-anmälan" - "SW:s regler för valphänvisning kan du läsa HÄR".

Styrelsen beslutade också att till verksamhetsberättelsen begära in statistik, helst med analys, från valpförmedlarna. Det vore även värdefullt med förmedling av erfarenheter i Whippet Bladet. Bland annat vore det värdefullt att följa antal förmedlade valpar och koppla det till resultat beträffande valpgåvomedlemskap.

Styrelsen diskuterade även de ganska vanliga önskemålen om gratis hundar (omplaceringar, foderhundar) som förekommer på hemsidan och hos valpförmedlarna.

34 Poängräkning
Det är i vanlig ordning svårt att få in uppgifter till poängräknaren från utställningar. Styrelsen uttalade ett önskemål att deltagare på utställningar sände in katalogen så att åtminstone antal anmälda hundar blir rätt. Helst ska naturligtvis katalogen också vara ifylld.

35 Administrativa kostnader
Styrelsen beslutar att bevilja Marie Jarl 500 kronor och Magnus Hagstedt 1 500 kronor i bidrag till telefon- och internetkostnader.

36 Skrivelser
Påminnelse från Karin Hedberg, SvVK angående RAS. Skrivelsen ligger hos uppfödarkommittén.

33 Sammanträdesplan
Lördag 21/2 2004 kl 11.00 i Västerås (OBS ändring!)
Lördag 17/4 2004 kl 11.00 i Järna (budget och verksamhetsplan)
Lördag 12/6 2004 kl 11.00 i Söderköping
Fredag 23/7 2004 i Tammsvik.


Vid protokollet             Justeras

Lars Burstedt     Magnus Hagstedt     Petronella Thunblom