SVENSKA WHIPPETKLUBBEN

PROTOKOLL
Styrelsemöte

Dag: 2004-02-21

Plats: Västerås

Närvarande ledamöter:
Magnus Hagstedt, ordf
Lars Burstedt, sekr
Petronella Thunblom

Tjänstgörande suppleant:
Christina Sjöberg

Frånvarande ledamöter:
Mats-Owe Ingvarsson
Marie Jarl
Inger Andersson
Carina Johansson

Frånvarande suppleant:
Lisa Carlén

34 Dagordning
Dagordning fastställdes enligt nedan.

35 Justerare
Christina Sjöberg utsågs till justerare.

36 Föregående protokoll
Protokoll från mötet den 29 november lades med godkännande till handlingarna.

37 Från SvVK
Michael Vikström har skriftligt rapporterat inget nytt men att SvVK har styrelsehelg veckan
efter påsk.

Lars Burstedt hade på styrelsens uppdrag framfört till SvVK en fråga om processen fram till dess att registreringsbestämmelserna ändrades för whippets den 1 januari 2004 (ändringen innebar att kravet på utställningsmeritering av föräldradjur för att få registrera valpar togs bort). SvVK har svarat men inte på frågan utan med en motivering till varför regeln tagits bort. Breven bifogas.

Den aktuella regeln infördes 2003, mycket till följd av whippetklubbens engagemang. Bakom engagemanget låg intensiva och stundtals slitsamma diskussioner inom klubben, bland annat
vid årsmöten. Regeln skulle utvärderas efter två år. Styrelsen ställde sig därför frågande till
varför regeln ändrats helt utan kontakt med whippetklubben.

Lars Burstedt fick i uppdrag att fortsätta undersöka hur beslutet att ta bort regeln kommit till.

38 RAS
Arbetet med RAS har börjat ta fart. Efter den första regionala träffen i Piteå i somras har två möten hållits i Nyköping, och i väst, Kalmar, Östersund och Stockholm planeras möten.

SvVK har ställt ett antal frågor till whippetklubben (bilaga). Frågorna har remitterats till uppfödarkommittén.

Styrelsen kommer att bjuda in uppfödarkommittén till nästa möte den 17 april, eventuellt som telefonmöte.

39 Kassörens rapport
Klubbens postgirokonto innehåller 14 489:08 per den 20 februari, utställningskontot
16 272:61 per den 10 februari och whippetshopkontot 2 270:- per den 13 februari.
I kassan finns ca 2 000 kronor.

Antalet medlemmar:
- "vanliga" 528
- utländska 58
- valpgåvo 79
- familje 94

40 Ekonomiska kommittén
Ca 30 "Biennaler" finns fortfarande kvar i England. Eventuella bilburna besökare på Crufts
ska vidtalas att frakta hem dem.

41 Lokalutställningar
Följande planering gäller för 2004:

- Gnesta 3 april, domare Kristina Hoff, Norge (Courtborne), om anmälningsantalet överstiger
  100 dömer Kicki Sandell (Zelig) valpar.
  Ansvariga: Marie Jarl, Anette Engström och Gun Welander.

- Tånga Hed, troligen helgen före midsommar, ansvarig Henrik Härling. Föreslagna domare: NN.
  Styrelsen godkände båda alternativen

- Piteå i början av juli, ansvarig Inger Andersson. Domare Henrik Härling godkändes av styrelsen.

- Visby 5 juli, Birgitta Lindqvist (Cybris), ansvarig Carina Persson.

- Karlstad, troligen 17 juli, ansvarig Siv Ögren.

- "Barva" (plats inte klar) 2 oktober, domare Michael Vikström (Twyborn), ansvarig Christer Wik.

- Högbo Bruk ännu inte klart.

42 Valpförmedling
Styrelsen är intresserad av valpförmedlarnas erfarenheter. Magnus Hagstedt kommer att kontakta förmedlarna för att få material till Whippet Bladet och Lars Burstedt kommer att
begära in underlag för verksamhetsberättelsen till årsmötet.

SKK har lagt ned sin valpförmedling och utarbetat riktlinjer för ras- och specialklubbarnas egna valpförmedlingar. Riktlinjerna har remitterats till klubbarna (bilaga). Ordföranden har svarat (bilaga).

43 Whippet Bladet
Nr 96 med Årets Whippet och stambok kommer ut i slutet av mars. Manusstopp för nr 97, som bland annat kommer att innehålla en hanhundsspecial och kallelse till årsmötet är den 1 maj.

44 Hemsidan/Funktionärssidan
På förekommen anledning uttalade styrelsen att hemsidan är avsedd för texter och material
med särskild relevans för whippets. Allt annat skall rensas bort av webmastern.

Mailadresser till funktionärer finns utskrivna i klartext på hemsidan. Det har lett till att en hel
del skräppost har kommit i omlopp. Styrelsen beslöt därför att enbart ange principerna för adresserna i fortsättningen, det vill säga att adresserna till funktionärerna är "förnamn.efternamn@whippetklubben.nu".

45 Utbildning
- Inbjudan från SKK till konferens för utbildningsansvariga (bilaga);
  whippetklubben har ingen specifikt utbildningsansvarig Marie Jarl tillfrågas om möjlighet
  att delta.
- Inbjudan tillkurs för avelsråd steg 1 (bilaga); till handlingarna,
  Marie Jarl har redan deltagit i motsvarande kurs..
- Inbjudan till kurs i avelsplanering steg 2 (bilaga); till handlingarna,
  Marie Jarl har redan deltagit i motsvarande kurs.
- Inventering av SKK:s uppfödarutbildning (bilaga); whippetklubben
  har inte hållit sådana utbildningar. Lars Burstedt besvarar enkäten.

46 Tammsvik
Checklistan för arbetsfördelning i Tammsvik gicks igenom (bilaga). I huvudsak är organisationen densamma som 2003.

Ett rykte har nått styrelsens öron som innebär att videofilmen från Tammsvik piratkopieras. Styrelsen vill med kraft understryka att det dels är olagligt, dels kan innebära att filmningen inte kommer att genomföras i framtiden, vilket innebär att en ovärderlig dokumentation av en stor del av whippetpopulationen skulle gå förlorad.

På förekommen anledning konstaterade styrelsen att praxis finns för hur domarna fördelas mellan de båda Tammsviksdagarna. Vartannat år dömer tikdomarna BIS/BIR och vartannat år hanhundsdomarna. 2004 innebär det att hanhundsdomarna dömer BIS/BIR. Vidare brukar den av domarna som är äldst som etablerad uppfödare döma BIS på whippetklubbens utställning.

47 Skrivelser
Ett brev har inkommit från Nenne Runsten (bilaga) med frågor om eventuell gruppresa till Australien (till världskongressen), om Tammsviksutställningen samt om RAS-träffar i Stockholmsområdet. Magnus Hagstedt har besvarat brevet.

48 Sammanträdesplan
Lördag 17/4 2004 kl 11.00 i Järna (budget och verksamhetsplan)
Lördag 12/6 2004 kl 11.00 i Söderköping
Fredag 23/7 2004 i Tammsvik.

49 Övriga frågor
- År 2008 håller SKK världsutställning i juli. Samma sommar hålls europamästerskap i lure-
  coursing i Sverige. Styrelsen diskuterade på Magnus Hagstedts förslag att whippetklubben
  skulle undersöka möjligheterna att arrangera världskongress för whippets samma sommar.
  Det skulle lämpligen ske av en kommitté vid sidan av styrelsen och gärna i samarbete med
  Svenska Afghanklubben som också avser att arrangera världskongress samma sommar. En
  förfrågan ska ställas till SvVK om utställningsdatum 2008 kunde flyttas en vecka tillbaka i
  tiden för att få en god samordning av alla arrangemang.

- Christina Sjöberg informerade om att Sveriges deltagare i årets europamästerskap i lure-
  coursing i Belgien - vilket är det första europamästerskapet med svenskt deltagande -
  utsetts med stöd av ett poängräkningssystem som utvecklats av SvVK men som egentligen
  inte längre används i andra sammanhang. Styrelsen konstaterade att frågan inte ligger inom
  whippetklubbens område utan inom SvVK:s, men att kriterierna varit objektiva. Styrelsen
  ansåg dock att SvVK inför kommande år bör se över kriterierna.

- En fråga om retur av bilder som använts i championboken del tre har inkommit till styrelsen.
  Styrelsen beslutade att bilderna ska delas upp mellan styrelsemedlemmarna vid nästa
  styrelsemöte så att returarbetet kan genomföras.


Vid protokollet                   Justeras

Lars Burstedt       Magnus Hagstedt         Christina Sjöberg