SVENSKA WHIPPETKLUBBEN

PROTOKOLL
Styrelsemöte

Dag: 2004-04-17

Plats: Järna

Närvarande ledamöter:
Magnus Hagstedt, ordf
Marie Jarl, kassör
Lars Burstedt, sekr
Mats-Owe Ingvarsson
Petronella Thunblom

Tjänstgörande suppleant:
Lisa Carlén

Frånvarande ledamöter:
Inger Andersson
Carina Johansson

Frånvarande suppleant:
Christina Sjöberg

Valberedningen:
Christer Wik, sammankallande


50 Dagordning
Dagordning fastställdes enligt nedan.

51 Justerare
Petronella Thunblom utsågs till justerare.

52 Föregående protokoll
Protokoll från mötet den 29 november lades med godkännande till handlingarna.

53 Från SvVK
Inget nytt att rapportera. Dock går Michael Vikströms mandat ut sommaren 2004 som Svenska Whippetklubbens representant i SvVK:s huvudstyrelse. Han är inte beredd att fortsätta och styrelsen måste utse en ny kandidat (platsen är inte given). Mandattiden är fyra år. Magnus Hagstedt utsågs till ny kandidat. Han ska dessutom undersöka om det finns fler uppdrag som Whippetklubben bör utse kandidater för.

54 Representant vid SvVK:s huvudstyrelsemöte
Eftersom mötet sammanföll i tid med Whippetklubbens styrelsemöte denna helg utsågs ingen representant (Michael Vikström finns dessutom med som klubbens officiella representant).

55 RAS
Regionala träffar har genomförts på ett antal orter, och fler är inplanerade. Avrapportering av arbetet och diskussion om inriktning av slutrapporten ska diskuteras på årsmötet. Magnus Hagstedt fick därför i uppdrag att sammankalla ett möte med uppfödarkommittén och de kontaktpersoner och andra som ordnat regionala träffar för att sammanställa diskussionerna och förbereda ärendet för årsmötet.

56 Valberedningen
Christer Wik och styrelsen diskuterade det gångna årets arbete i styrelsen och intresset för att fortsätta arbetet.

57 Rapport från au
Inga beslut har fattats av arbetsutskottet sedan förra styrelsemötet.

58 Kassörens rapport
Klubbens postgirokonto per den 15 april: 5 604:38
Utställningskontot per den 6 april: 26 172:61
SW-shopens konto per den 13 april: 2 270:00
Klubbens kassa: ca 5 000 kronor.

59 Ekonomiska kommittén
Ett antal nya produkter har köpts in och börjat säljas från och med Gnestautställningen. De inköpta Biennalerna och Philip Moran-Healys bok "The Whippet" finns nu också hos Birgitta Linderoth.

60 Lokalutställningar
De utställningar som planerats i Karlstad och Högbo Bruk under 2004 ställs in. Vidare meddelade Marie Jarl att de ansvariga för Gnesta-utställningen vill bli ersatta av andra personer. Eventuell aktivitetshelg i Enköping/Västerås är ännu inte klar.

Styrelsen gav Christer Wik i uppdrag att rekrytera ansvariga och initiera fler lokalutställningar till 2005.

Styrelsen beslutade på förslag av Mats-Owe Ingvarsson om förtydligande i arrangörs-PM enligt följande: "Om SW:s utställning anordnas på samma plats som annan utställning, ska SW:s utställningsansvarige kontakta sin kollega för att klarlägga de regler som ska gälla angående sponsor/er, annan form av reklam, utställningsringens placering, försäljning, och servering m.m. Skriftlig överenskommelse mellan parterna bör upprättas." Vidare ska det framgå av PM:n att on-line-anmälningar ska bekräftas och att icke bekräftad anmälan inte är giltig.

61 Kontaktpersoner
Inget nytt att rapportera. På förekommen anledning diskuterade styrelsen om det är möjligt/lämpligt att vara kontaktperson för en region samtidigt som man är bosatt i en annan. Inget beslut fattades dock vid detta möte.

62 Valpförmedlingen
Inget nytt att rapportera. Lars Burstedt fick i uppdrag att till verksamhetsberättelsen intervjua valpförmedlarna om erfarenheter från det gångna året.

63 Statistik och poängräkning
Det är fortfarande svårt att få in ifyllda kataloger som ger tillräckligt underlag för att färdigställa stamboken. Medlemmarna uppmanades att sända in sådana.

64 Priser till Årets whippet
Styrelsen beslutade att beställa målade tallrikar i likhet med tidigare år.

65 Whippet Bladet
Nr 96 trycks kommande vecka. Inbetalningskort för medlemsavgifter kommer att sändas med tidningen som därför kommer att kuverteras.

Manusstopp för nummer 97 är den 1 maj.

66 Hemsidan och Funktionärssidan
Styrelsen oroades av att så många tycks vilja ha gratis whippets. Några åtgärder planerades dock inte men uppfödare uppmanades att vara vaksamma då det bland annat är känt att vissa personer som kommer över hundar på så sätt säljer dem vidare.

67 Planering inför Tammsvik och årsmöte
Mats-Owe Ingvarsson fick i uppdrag att utreda ett inkommet förslag om bättre rosetter.

Styrelsen avser att bevaka att whippetringen detta år blir större än förra året och att markera tomter för tälten så att fria gång- och åskådarytor kan åstadkommas.

Styrelsen diskuterade också innehåll och uppläggning av verksamhetsplan och budget.

Styrelsen beslutade att trippelpris tilldelas Jingles Tribeca. Lars Burstedt fick i uppdrag att beställa diplom.

Överenskommelse har gjorts med Ulla Rylander om videofilmning.

68 Sveriges Hunddag
SKK har givit klubbarna möjlighet att anmäla kontaktperson och pressansvarig för arrangemanget "Sveriges Hunddag" i augusti 2004. Styrelse ansåg att det är lämpligt att SvVK samordnat ansvarar för detta.

69 Skrivelser
- Remiss från SKK om utökning av rasregister för Jahn Stääv.
  Styrelsen beslutade att i sin tur remittera till domarkommittén med samtidigt uppdrag att
  utveckla kriterier för yttranden i denna typ av frågor.

- Brev från Noreen Harris angående eventuell världskongress i Sverige 2008.

70 Ersättningar
Styrelsen beslutade att bevilja ersättning med för utlägg
- 750 kronor till Magnus Hagstedt för telefonkostnader
- 700 kronor till Marie Jarl för telefonkostnader
- ersättning för anmälningsavgift och resa till Marie Jarl för föreläsning om fanconi

71 Sammanträdesplan
Lördag 12/6 2004 kl 11.00 i Söderköping
Fredag 23/7 2004 i Tammsvik.


Vid protokollet                       Justeras

Lars Burstedt       Magnus Hagstedt       Petronella Thunblom