SVENSKA WHIPPETKLUBBEN

PROTOKOLL
Styrelsemöte

Dag: 2004-06-12

Plats: Söderköping

Närvarande ledamöter:
Magnus Hagstedt, ordf (telefon)
Marie Jarl, kassör
Lars Burstedt, sekr

Tjänstgörande suppleant:
Lisa Carlén

Frånvarande ledamöter:
Inger Andersson
Carina Johansson
Mats-Owe Ingvarsson
Petronella Thunblom

Frånvarande suppleant:
Christina Sjöberg


72 Dagordning
Dagordning fastställdes enligt nedan.

73 Justerare
Lisa Carlén utsågs till justerare.

74 Föregående protokoll
Protokoll från mötet den 17 april lades med godkännande till handlingarna.

75 Från SvVK
Whippetklubben ska utse 3 ledamöter och tre suppleanter till sommarens Vinthundsfullmäktige. Till ledamöter utsågs Mats-Owe Ingvarsson. Roger Wiklund och Lars Burstedt. Till suppleanter utsågs Marie Jarl, Petronella Thunblom och Lisa Carlén.

Styrelsen beslutade också att tillstyrka utökad auktorisation för Jahn Stääv och Hans Almgren.

76 RAS
Marie Jarl har arrangerat en träff med Berit Wallin den 13 september i Strömsholm om organisation för ögonlysning av hundar. Deltagare utses vid nästa styrelsemöte.

Den planerade RAS-träffen i Östersund har ställts in på grund av för få anmälningar.

Styrelsen beslutade att inför arbetet med RAS utvidga uppfödarkommittén med Kicki Sandell.

Magnus Hagstedt ansvarar för föredragning av frågan för årsmötet.

77 Rapport från au
Inga beslut har fattats av arbetsutskottet sedan förra styrelsemötet.

78 Kassörens rapport
Klubbens postgirokonto per den 10 juni: 57 293:73
Utställningskontot per den 11 juni: 39 002:61
SW-shopens konto per den 10 juni: 1 043:00.

Närliggande utgifter ca 16 000 kronor.

Styrelsen utsåg Lisa Carlén till ny medlemsregistrator efter Carina Johansson samt beslutade att tillsammans med SvVK köpa in en dator som stöd för arbetet (klubben betalar en tredjedel av ca 7 000 kronor, SvVK/HS respektive SvVK/Ö betalar vardera de övriga tredjedelarna).

79 Ekonomiska kommittén
Ca 100 muggar har köpts in för försäljning i shopen med start i Tammsvik.

80 Domarkommittén
Styrelsen beslutade i enlighet med förslag från domarkommittén att ge den i uppdrag att utarbeta ett intervjuformulär för prövning av domarauktorisationer.

Styrelsen beslutade också att ge domarkommittén i uppdrag att uppdatera befintlig lista över domare för lokalutställningar bland annat genom att tillfråga om intresse finns att döma.

Förslag till domare för Tammsvik respektive SKK:s världsutställning 2008 har inkommit från kommittén.

81 Lokalutställningar
Arbete pågår särskilt för att få till stånd utställning 2005 i Sydsverige.

82 Valpförmedlingen
Valpförmedlingen håller på att ändra karaktär (se bland annat klubbens verksamhetsberättelse för 2003-2004). Styrelsen beslutade att under nästa år tillsammans med valpförmedlarna diskutera en förflyttning av tyngdpunkten till mer stöd för kontakter mellan uppfödare och valpköpare.

83 Hemsidan
Det har uppfattats oklart vilken avgift som gäller för att finnas med på uppfödarregistret. För att registret ska kunna hållas aktuellt beslutade styrelsen att avgiften ska vara 50 kronor per verksamhetsår.

84 Trippelpriser
Styrelsen beslutade att godkänna trippelpriser till
- Airescot Red Rum
- Idomic´s el Dratini
- Aaniston Pinkham-Ryder
- Zelig Roke
- The Rattigans Airstep
- Balzac Lolly Boll
- Aaniston Peccadille.
Diplom utdelas vid årsmötet på Tammsvik.

85 Planering inför Tammsvik och årsmöte
Campingen är tillgänglig för uppställning fr o m torsdag. Toalettvagnar finns också fr o m torsdag och de står kvar över lure coursingen. Duschmöjligheter finns som vanligt mot avgift i poolhuset.

Ringarna sätts upp 14.00 på fredagen. Styrelsen kommer också att se till att markera utrymmen runt ringarna så att fria ytor finns mellan tält och mellan tält och ringar enligt reglerna. Tält får inte sättas upp före 18.00 på fredag och platserna får heller inte markeras före den tiden.

Fodersponsor är liksom för SvVK Purina Pro Plan. De har också tält för ringarna. Klubbens tält lånas eventuellt ut till andra rasringar.

Klubben ska ställa tre personer till förfogande för veterinärbesiktning på lördag morgon kl 07.00-11.00 samt ytterligare någon till söndag morgon samma tider.

Klubben har två parkeringstillstånd för på- och avlastning o dyl inne på utställningsområdet. Styrelsen beslutade att de ska gälla för Magnus Hagstedt och Marie Jarl.

Styrelsen beslutade att trycka katalogen hos Digital Print i Norrköping. Sofia Sandström är ansvarig för att ta emot annonser.

Lars Burstedt ska kontakta Agneta Kappers om vandringspriserna.

Styrelsen beslutade att teckna avtal om inköp av ett antal videoinspelningar från utställningen för att säkerställa att dokumentationen fortsätter.

Styrelsen beslutade också att godkänna utsänd verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för publicering i Whippet Bladet. Lars Burstedt fick i uppdrag att utarbeta förslag till budget för 2004-2005.

86 Skrivelser
- Brev från SvVK/HS om viltspårchampionat för vinthundar i grupp 5 ; ingen åtgärd
- Brev från Ann-Katrin Johansson med synpunkter på hantering av navelbråck hos valpar;
  hänvisas till RAS-arbetet
- Brev från SvVK om att valphänvisning inte längre görs för viss afghanuppfödare; ingen åtgärd
- Brev från Nenne Runsten om avelsrådets uppgifter; Magnus Hagstedt har svarat
- Brev från Salukiringen med önskemål om information om världskongressen 2008; Magnus
  Hagstedt har svarat.
- Brev från Pekka Nykopp om rutiner för betalningar per telefon
- Brev från Marie Gadolin att hon inte längre kommer att ansvara för whippetspalten i
  "Vinthunden".

87 Världskongress 2008
Styrelsen utsåg en kommitté bestående av Magnus Hagstedt och Kicki Sandell för att arbeta med eventuell världskongress 2008. Kommittén får efter eget beslut knyta ytterligare ledamöter till kommittén (besluten ska anmälas till styrelsen).

88 Sammanträdesplan
Fredag 23/7 2004 i Tammsvik.


Vid protokollet                           Justeras

Lars Burstedt             Magnus Hagstedt     Lisa Carlén