SVENSKA WHIPPETKLUBBEN


PROTOKOLL
Styrelsemöte

Dag: 2004-08-28

Plats: Stockholm

Närvarande ledamöter:
Magnus Hagstedt, ordf
Inger Andersson
Karin Lind
Lisa Carlén
Mats-Owe Ingvarsson
Petronella Thunblom

Närvarande suppleant:
Elisabeth Alström
Christina Sjöberg

Övriga närvarande:
Christer Wik (Valberedningen) T.o.m. 9
Kicki Sandell (Uppfödarkomitten) T.o.m. 10

Ej närvarande ledamot:
Marie Jarl

5 Val av justerare
Elisabeth Alström väljs

6 SvVK:s huvudstyrelse
Magnus Hagstedt ersätter Michael Vikström som Svenska Whippetklubbens representant i Svenska Vinthundsklubbens huvudstyrelse.

7 Valberedning
Christer Wik informerade om valberedningens arbete.

8 Remiss från SKK
SKK har lämnat ut förslag om kvalitetsäkrande av organisationens utställningar på remiss. Denna fås av styrelsen samma dag som detta möte hålls samtidigt som sista svarsdag är den 6:e september. Styrelsen kan inte arbeta med så korta remisstider. Karin Lind kontaktar SvVK om detta.

9 Nya domare
Diskussion hölls om hur förfarandet av ansökningar från nya och redan etablerade domare som vill utöka sitt rasregister med whippet sker. Styrelsen har sedan tidigare givit åt domarkomittén i uppdrag att ta fram ett formulär för ansökan.

10 RAS
Kicki Sandell berättade om arbetet med RAS; hur långt arbetet kommit och vad som återstår. Magnus Hagstedt tar kontakt med rasklubbarna i Holland och USA för att ta reda på mer fakta om de hälsoundersökningar som sker. Marie Jarl möter Berit Wallin på Strömsholms djursjukhus för att diskutera ögonbilden på whippet i Sverige. Kicki Sandell kontaktar försäkringsbolagen för att få fram skadestatistik.
Styrelsen kommer att mötas en helg under hösten för att ställa samman ett förslag till RAS-dokument. Detta publiceras på SW:s hemsida och i Whippet Bladet nummer 99 (julnumret).
Kicki Sandell deltar i avelskonferens i Uppsala den 5e september. Beslut togs om att Kicki Sandell får mandat av styrelsen att delegera frågor i arbetet om RAS.

11 Kassörens rapport
Klubbens huvudkonto inehåller 53 267,73 kronor per den 26 augusti. Utställninskontot innehåller 72 122,61 samma datum samt shopkontot 2 767,50 per den 28 juli. Därutöver tillkommer en kontant kassa på cirka 14 000 kronor.
Två räkningar väntas för tidning och kataloger på cirka 21 000 kronor samt för Biennaler på cirka 10 000 kronor. Rosettlagret räcker till ytterligare tre utställningar.

Medlemmar:
Klubben har per den 25 oktober
546 fullbetalande medlemmar (varav 97 är valpgåvomedlemskap)
81 familjemedlemmar
3 hedersmedlemmar
1 fritt medlemskap

12 Rapport från komittéer

A Domare Tammsvik -07
Karin Lind tar reda på om SvVK godkänt SW:s förslag till domare.

B Lokalutställningar
Anna-Karin Widén och Inger Carlsson kommer att ta över utställningen i Gnesta från och med 2005. Maria Ullman återupptar traditionen på Bosjökloster och även utställningen i Karlstad kommer åter med Siv Ögren som ansvarig. I Östersund/Sunsdsvallsområdet kommer Maria Jönsson-Jansson att ansvara för en ny utställning. Mats-Owe Ingvarsson undersöker datum och domarförslag.

C Whippetbladet
Eva Stake kommer att skicka ut Whippetbladet till nya medlemmar.

D Kontaktpersoner
Styrelsen diskuterade hur kontaktpersonernas uppgifter ser ut och deras roll för att nå ut till klubbens medlemmar på bästa sätt.

E Valpförmedling
Förfrågningarna för valpar hos förmedlarna har avtagit. Däremot verkar intresset för förmedling på nätet öka. Diskussion hölls om det behövs en eventuell förändring av valpförmedlingenns organisation och arbetsuppgifter.

13 Hemsida
Notiser på hemsidan om nytagna licenser och championat diskuterades. Styrelsen pratade om att en engelsk text är av intresse.

14 Tammsvik
Domarna Molly McConkey och June Minns har båda skrivit till klubben och tackat för en fantastisk helg på Tammsvik.

Den hjälp utställarna fick att hålla brandväggar fungerade bra. Gräset var välklippt och extra kort.
För nästa år planerar SvVK att anlita tre domare med en tredje närliggande ring.
Sponsringen av foder fungerade inte enligt skriven överenskommelse. Magnus Hagstedt kontaktar dessa.
Petronella Thunblom diskuterar med andra eventuella fodersponsorer. Hon letar även andra möjligheter till sponsring.
Styrelsen måste inför nästa år ta reda på vad som gäller för privat försäljning runt ringarna. De som har monter hos SvVK betalar alla för detta.
Årets dvd/video är klar. Eventuellt ska dessa kunna säljas på Hund-2004 tillsammans med katalog.
Styrelsen riktar en stor eloge till Marie och Caroline Jarl för deras arbete inför och under Tammsviksutställningen.

15 Viltspårsprov
Intresset för viltspårsprov har ökat konstant bland whippetägarna. Christina Sjöberg undersöker om det finns möjlighet för klubben att anordna officiellt prov samtidigt med inofficellt klubbmästerskap.

16 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas lördagen den 30 oktober.


Vid protokollet                           Justeras

Karin Lind           Magnus Hagstedt           Elisabeth Alström