SVENSKA WHIPPETKLUBBEN

PROTOKOLL
Styrelsemöte

Svenska Whippetklubben

Dag: 2005-01-22

Plats: Stockholm

Närvarande ledamöter
Magnus Hagstedt, ordf
Lisa Carlén
Karin Lind
Petronella Thunblom

Närvarande ledamöter via telefon
Mats-Owe Ingvarsson
Marie Jarl

Närvarande suppleanter via telefon
Elisabeth Ahlström
Christina Sjöberg

Ej närvarande ledamot
Inger Andersson

20 Val av justerare
Lisa Carlén

21 Föregående protokoll
Ordförande för Whippet Race, Håkan Lagerström, inbjuds till nästa styrelsemöte.

22 SvVK:s huvudstyrelse
Tre remisser har kommit in från SKK:

1) Tre ansökningar, whippetrelaterade, har kommit in för domarpreparandkursen 2005.
Svenska whippetklubben har bifallit alla tre.
Alla tre personerna har vinthundsanknytning och två av dem har en lång bakgrund inom vinthundsvärlden i föreningsammanhang.

2) SKK vill införa en enhetlig gräns för max antal hundar en domare får döma per dag på en utställning. 80 hundar anses som acceptabelt men dispens från regeln finns. SW ställer sig bakom förslaget men vill att speciellt ras och specialklubbar ska kunna begära dispens.

3) SKK vill ändra grundreglerna så att reglerna om att all hundhållning ska vara klanderfri ska gälla för alla medlemmar. SW ställer sig bakom beslutet.

SvVK kommer att arrangera en domarkonferens för exteriördomare 22-23 oktober 2005. De raser som berörs är de afroasiatiska raserna samt raser tillhörande grupp fem. I oktober 2007 kommer ytterligare en konferens hållas som då kommer att ta upp bland annat whippet.

23 Arbetsutskottet
AU har inget att rapportera

24 Rapport från kassören
På det vanliga kontot finns 16 063.97 kronor. På utställningskontot 32 962.61 kronor och på shopkontot 3164.00 kronor. Utöver detta finns en kassa på ett par tusen kronor.
Dessa siffror kommer efter det att räkningar för Tammsvik 2004, Whippet Bladet 99, 1/3 dator till Lisa C samt associationsavgifter till SvVK, är betalda.

25 RAS
RAS-gruppen kommer att hålla möte den 6 februari.
Den 27 november hölls ett möte med RAS-gruppen vars protokoll styrelsen gick igenom. Vi måste lösa frågan om hur vi kan få så många som möjligt att vara på hälsoenkäterna.
När alla sammanställningar om RAS är färdiga kommer dessa att läggas ut på hemsidan för att klubbens medlemmar ska kunna läsa och få ge sina synpunkter på innehållet. För dem som saknar internet kan dokumentet rekvireras från någon i RAS-kommittén.
För att kunna gå igenom RAS kommer SW anordna en träff i maj någonstans i mellansverige. Detta kommer att ske under en hel lördag eller söndag och alla medlemmar är välkomna. Petronella T kontaktar Lövudden för att höra om det finns möjlighet att vara där. Marie J ombeds höra efter med Plevnagården i Malmköping.

Under hösten har rykten florerat om att en danskägd hanhund har drabbats av PRA. För att kunna klargöra huruvida detta är sant och undvika eventuell osann ryktesspridning har styrelsen beslutat att RAS-gruppen genom Kicki Sandell kontaktar ägaren.
Denna punkt förklarades omedelbart justerad.


26 Rapport från kommittéer

A Ekonomiska kommittén
Magnus H kontaktar Emma North-Row för att köpa in ytterligare 30 exemplar av "From Zuber to 1960". Frakt till Sverige kan ordnas från Crufts i mars. Magnus H kontaktar även Philip Moran-Healy om att köpa in fler exemplar av "The Whippet".
50 exemplar av Biennalen 03-04 är beställda.

B Domarkommittén
Har inget att rapportera.

C Tammsvik
SvVK har som regel att domare inte får döma i Norden två år innan de skall döma på Tammsvik. Domare 2007 kommer att döma i Norden inom dessa två år. Magnus H kontaktar SvVK för att höra hur vi ska göra.
Under nästa möte kommer checklistan för Tammsvik gås igenom.

D Lokalutställningar
För 2005 är dessa utställningar planerade
Gnesta, 2 april, ansvarig Inger Carlsson, domare Petronella Thunblom (Quidditch)
Bosjökloster 8 maj, Maria Ullman
Tånga Hed 18 el 19 juni, Henrik Härling
Piteå juli, Inger Andersson
Visby 4 juli, Carina Persson
Alfta 10 juli , Maria Jönsson-Jansson
Karlstad, Siv Ögren), inget datum har inkommit (Whippet Race arrangerar whippetvecka i Karlstad i mitten av juli).
Barva/Köping 1oktober, Christer Wik
Karin L kontaktar Siv Ö om utställningen i Karlstad.

E kontaktpersoner
Igen diskuterades kontaktpersonernas aktiva roll för medlemmarna. Maria Groth har arrangerat aktiviteter i Jämtland. Karin L kontaktar Anna-Lena Bäckvall Hallin för att få information om framtida planer.

F Valpförmedling
Sedan förra mötet har Marianne Ekvall avsagt sig uppdraget som valpförmedlare. För att hjälpa Gun Welander diskuterades om att Gun får en kontaktperson från styrelsen som kan hjälpa henne att utveckla förmedlingen.
Efterfrågan av omplaceringshundar ökar och flera personer har önskat en sida för dessa. Om antalet hundar som är i behov av omplacering har ökat är dock oklart. Lisa C tittar runt på övriga vinthundsklubbars hemsidor för att få mer inblick i hur de har gjort.

G Uppfödarkomittén
Se under RAS

H Avelsråd
Har inget att rapportera

I Statistik och poängräkning
Karin L saknar fortfarande kompletta resultat från Gnesta, Visby och Köping. För att underlätta för de som arbetar med stambok, hemsidan och Whippet Bladet måste arrangörena skicka in komplett ifyllda kataloger. 2003 års stambok kommer att göras om till pdf-fil och läggas ut på hemsidan. Karin L ordnar detta.

J Hemsida
Kongressen 2008 får en egen knapp med information samt en länk till SKKs informationsida om världsutställningen. Som tidigare är hemsidan välbesökt med snabb uppdatering.

K Whippet Bladet
Manustiden för jubileumsnumret går ut 1 februari. Detta nummer kommer att tryckas i färg. För att få plats med årsbästalistor från utställning, lc, whippetrace och rundbana kommer presentationerna se lite annorlunda ut. Detta för att visa upp bredden av vad whippets kan prestera. Listor för tävlande i katogerierna agility, lydnad, avelshund, senior/veteran samt debutant kommer att vara oförändrad.


27 Kongress 2008
Preliminära datum för kongressen är tisdag och onsdag 8-9 juli 2008. Världsutställningen kommer att hållas 3-6 juli, Tammsviksutställningen 12-13 juli samt EM i lure coursing 17-18 juli.

28 Övriga frågor
Efter katastrofen i Sydostasien har en insamling ägt rum där olika hundföreningar uppmanas att skänka en krona per medlem. Eftersom det inte finns någon policy inom klubben för hur man ska handla i liknande situationer beslutades att denna fråga ska tas upp på årsmötet i slutet av juli. Klubbens medlemmar måste få ge sina synpunkter på hur vi ska sköta klubbens pengar. Styrelsen beslöt att delta i insamlingen.

För att kommunikationen inom klubben ska kunna fungera måste vi alla rapportera in felaktiga och andra icke användbara e-postadresser. De adresser som ligger inne på hemsidan måste fungera. Vid problem måste dessa meddelas till webmaster och sekreterare.

Vid Hund 2004 hade klubben en välbesökt monter, åter igen med ett bra läge och mycket publik. Ett stort tack riktas till dem som hjälpte till med att göra viktig reklam för vår ras.

29 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas i Stockholm den 5 alternativt 19 mars.

Vid protokollet                   Justeras

Karin Lind           Magnus Hagstedt     Lisa Carlén