SVENSKA WHIPPETKLUBBEN

PROTOKOLL
Styrelsemöte

Svenska Whippetklubben

Dag: 2005-11-19

Plats: Enebyberg

Styrelsemöte 051119, Enybyberg

Inkomna skrivelser
" Rapport om domare som godkänts på whippet
" SvVK behöver få in ansökan från de klubbar som tänker anordna officiell utställning på Tammsvik 2008. Efter omröstning med fyra mot och två för beslutades att SW inte kommer att anordna officiell utställning 2008. Petronella kontaktar Laila Östhus för att informera.

Rapport från kassören
SW:s konton innehöll per den 15/11 följande:
3 76 95-4: 18.876 kr
3 72 418-4 (SW-shop) 5.970:50 kr
4 156 157-2 (utställningskonto): 8.897:61 kr
Därutöver har kassören en kontant kassa på 2.514 kr och shopen har 2.016:50 kr i sin kassa.

De kassor som finns med lösa pengar bör hållas så att Maj-Lis har max 500 kr samt shopen max 2.000 kr.
Kostnaden för hemsidan har undersökts, kan det finnas billigare alternativ. Webmaster ser över alternativen.
De utländska domare som vill ha Whippetbladet kommer att få betala portokostnaderna. I nuläget rör det sig om 100 kr.
Medlemsavgifter inbetalda efter 1 februari respektive år kommer att räknas som betalning för nästkommande år.
Beslutades att kassören köper in en ny skrivare till klubben.

Kongress 2008
Flera medlemmar har lovat hjälpa till och arbeta med olika uppgifter inför kongressen. Det känns förhoppningsfullt då det kommer att behövas både kunnande och arbetskraft.
För närvarande letas efter en plats med möjligheter att hålla kongressen. Det finns inte så många ställen som är tillräckligt stora med både konferens och boende.

RAS
SW:s RASdokument har skickats från SvVK till SKK.

Lokalutställningar
En förteckning över nästa års lokalutställningar ska skickas till tidningen. Styrelsen behöver också få in domarförslag till respektive utställning.
Ingela letar efter personer som kan vara ansvariga för Gnesta utställningen.

SW:s kontaktpersoner
Klubben behöver fler kontaktpersoner i norr för att möta efterfrågan. Det kommer ständigt in frågor om kontaktpersonernas uppgifter. Det var sedan tidigare bestämt att det är upp till kontaktpersonerna själva hur de vill arbeta. Som riktlinje kan vara att informera och visa upp rasen för allmänheten, att ordna träffar och promenader och att hjälpa till vid olika aktiviteter. I vilken omfattning detta sker får kontaktpersonerna besluta om själva. Maria informerar.

En presentation till Whippetbladet ska göras samt en stående ruta med information om vad som händer. Maria informerar.

SW:s hemsida
Posterna för avelsråd och uppfödarkommitéen tar Lisa bort.
En sida med de vanligaste frågorna med svar kommer att sättas in. Ingela skriver.
En uppdatering av informationstexten om rasen måste uppdateras. Magnus har gjort ett tillägg som Lisa lägger till.
En avgift på 50 kr kommer att tas ut för dem som står med i uppfödarregistret på SW:s hemsida.

Övriga frågor
a) Förfrågningar om trippelpriset ska kunna delas ut till kryptorchida hanar har inkommit. Dessa kan endast ställas ut klubbens utställningar men kan där inte erhålla uk vilket krävs för trippelpriset. Petronella pratar med de ursprungliga förslagsställarna.
b) Klubben kommer, med hjälp av Christina Sjöberg, att hålla ett officiellt klubbmästerskap i viltspår 8 maj.

Mötets avslutande och nästa möte
Mötet avslutades.
Nästa möte hålls hemma hos Kicki Sandell i Enköping 060114.