SVENSKA WHIPPETKLUBBEN

PROTOKOLL
Styrelsemöte

Svenska Whippetklubben

Dag: 2006-03-18

Plats: Flen

Styrelsemöte 060318, Riddersta, Flen

Inkomna och utgående skrivelser
" Information från SKK angående hänvisningsstopp (vilket innebär att uppfödaren inte har rätt annonsera i Hundsport samt plockas bort fr SKK:s uppfödarlistor). SKK förutsätter att ras- och specialklubbar följer SKK:s rekommendationer och inte ger valphänvisning till stoppade uppfödare.


Rapport från kassören
Kassören meddelar att kontoställningen på SW:s konton är följande:
3 76 95-4 23.016:67 kr
4 156 157-2 (utställning) 16.802:61 kr
3 72 418-4 (SW shop) 11.032 kr, samt en handkassa på 2.000 kr.

Samtliga annonser i Whippetbladet t o m nr 103 är betalda.
Övriga skulder till SW är också reglerade.

Tammsviksplanering
Fortfarande har inget hörts om var årets utställning kommer att hållas. SvVK/Ö:s ordförande har tidigare uppgivit att man skulle vara klar med ny plats för utställningen under februari månad, men inget har hörts från SvVK/Ö. Uppdrogs åt ordförande att kontakta SvVK/Ö.

SW:s hemsida
Lisa har avsagt sig webmasterskapet. Beslutades att Karin Lind tillfrågar ett antal personer om de är villiga att ta över som webmaster.

Frågan pm SW:s styrelseprotokoll ska publiceras på hemsidan diskuterades. En publicering medför vissa svårigheter, eftersom protokollen i så fall måste skrivas om pga PUL (personuppgiftslagen) och pga att känsliga uppgifter om enskilda medlemmar kan förekomma i protokollen.
Beslutades att sekreteraren istället skriver en sammanfattning för publicering i Whippetbladet och på hemsidan.

Whippetbladet
Redaktören meddelar att nr 104 är på gång.

Redaktören meddelar att han vill sluta fr o m nr 105. Uppdrogs åt sekreteraren att tillfråga ett antal personer om de är intresserade av att ta över som redaktörer.

Rapport fr kommittéer och lokalutställningar
" Poängberäkningen: Karin Lind vill sluta som poängräknare så fort som möjligt. En ny person tillfrågas.
" Lokalutställningar Bosjökloster kommer att hållas och istället för Karlstad blir det en utställning i Askersund.

Övriga frågor

a) Diverse SW material, så som gamla tidningar, datorer etc finns hos en mängd olika personer. Tidningarna är så många att det är svårt för en person att förvara dem. Ordförande har undersökt kostnad för att hyra någon form av förvaringsutrymme, men kostnaden uppgår till minst 750 kr/mån. Kostnaden bedöms inte som rimlig för klubben. Istället beslutas att till hösten samla ihop det material som finns och sortera det.

b) Det har framkommit att AU endast får bestå av ordinarie styrelseledamöter. Beslutades därför att ombilda AU, så att det består av ordförande, vice ordförande och sekreterare.
c) Klubben har fått en förfrågan om att delta med monter på Malmö valputställning hösten 2006. uppdrogs åt ordförande att ta kontakt med personer i området och höra om de är vill ta hand om montern.

Mötets avslutande och nästa möte
Mötet avslutades och beslutades hålla nästa möte hos Petronella Thunblom, Västerås 060417.