SVENSKA WHIPPETKLUBBEN

PROTOKOLL
Styrelsemöte

Svenska Whippetklubben

Dag: 2006-05-01

Plats: Västerås

Referat från SW:s styrelsemöte i Västerås 060501

Inkomna & utgående skrivelser
" Från SKK; meddelande att SW:s förslag till RAS fastställts.

Rapport från kassören
Kassören meddelar att kontoställningen på SW:s konton är följande:
Pg 41 56 15 7-2 (utställning) 23.002:61 kr
Pg 37 24 18-4 (SW shop) 11.437 kr
Pg 3 76 95-4 28.218:17 kr

Räkningen för Whippetbladet nr 104 har inte kommit ännu. Den beräknas uppgå till ca 20.000 kr. Konstaterades att klubbens ekonomi är fortsatt svag, men att medlemsavgifter nu kommer att börja komma in och flera utställningar kommer att hållas under sommaren.

Gnesta utställningen gick med 8.500 kr i vinst.

Konstaterades att rosetterna till utställningarna är dyra. Uppdrogs åt ordförande att undersöka kostnaderna för rosetterna och beställa rosetter till BIS & BIM i varje aktuell klass samt till BIS-kryptorchid. Uppdrogs även åt ordförande att i samråd med Mats Owe betsälla rosetter till samtliga årets whippet.

Förslag har inkommit fr en medlem att höja anmälningsavgiften i samtliga klasser på SW:s utställningar med 10 kr/hund. Pengarna ska gå till kongressen 2008. Beslutades i enlighet med förslaget. Beslutet gäller fr om Köping utställningen i oktober.

Klubben behöver hålla en inofficiell utställning för samtliga raser under hösten. Ordförande och Ingela börjar planera för denna utställning.

Uppdrogs åt kassören att ta fram ett speciellt konto för kongressen.
Uppdrogs åt kassören att efter varje lokalutställning till styrelsen rapportera om utställningen gått med vinst eller förlust.

"Tammsviksplanering"
Ordförande besökte tillsammans med SvVK/Ö och andra rasklubbar den nya utställningsplatsen i Mariefred 29/4. Intrycket var positivt.

SvVK/Ö meddelar att ringarna kommer att placeras ganska samlat i formen av en "trekant". Utställarnas tält får bara placeras på utsidan av "trekanten" - mitten kommer SvVK/Ö:s sekretariat etc att ligga. Tältplatser får inte "markeras" i förväg och tälten får bara sättas upp på av SvVK/Ö hänvisad plats. Det är viktigt att detta framgår i PM till utställare. Det är inte klart ännu var whippetringarna kommer att ligga.

Kursgårdens personal kommer klippa gräset på utställningsplatsen. Ev behövs hjälp med ringbygge. SvVK/Ö behöver personal till veterinärbesiktningen för vaccinationsintygskontroll. Ordförande annonserar på anslagstavlan efter hjälp.
10 bord och 10 stolar är beställda till SW:s utställning. Lunch till domare och ringsekreterare är beställd.

Kontakt har tagits med Röda korsets kursgård ang lokal för årsmötet. Den lokal som är bäst lämpad är Aulan. Hyreskostnad för lokalen är 2.000 kr för de ca 4 timmar som SW behöver lokalen. Uppdrogs åt ordförande att boka lokalen samt försöka förhandla ned priset för hyran.

Lathund för "Tammsviksplanering" gicks igenom och uppgifter delades ut.

SW:s hemsida
Pekka Nykopp har tagit över webmasterskapet. Han meddelar att han rensat sidan och inte är i akut behov av mera plats. SW har idag tillgång till 2 x 10 mb. Uppdrogs åt ordförande att be Pekka undersöka om mera plats behövs och vad det i så fall kommer att kosta.

Whippetbladet
En delvis ny grupp kommer att ta hand om Whippetbladet nr 105.
Beslutades att häfta in ett pg inbetalningskort i tidningen.

Kongress 2008
Ett bokningsunderlag har inkommit fr Krägga herrgård. Det innehåller felaktigheter. Uppdrogs åt sekreteraren att kontakta Inger von Matern för att be henne ta eny kontakt med Krägga för att få bekräftelse på vad vi beställt.
Uppdrogs åt sekreteraren att kalla till ett möte för närmare planering av innehållet, preliminär budget och för att tillverka ett informationsblad som kan delas ut på Mariefredsutställningen.

Övriga frågor
a) Meddelande fr SvVK/Ö kommer att de bjudit in 4 domare till sommarutställningen 2008. Det är     inte samma domare som SW beslutat bjuda in.

b) Förfrågan har kommit fr en medlem angående foton som hon lånat ut till den första     championboken. Hon har trots påstötningar inte fått tillbaka dessa bilder. Uppdrogs åt     sekreteraren att kontakta den person har bilderna och be att bilderna skickas tillbaka till den     som lånat ut dem så fort som möjligt.

c) Ett nytt kompendium till domarkonferensen 2007 behöver skrivas. Förslag fanns till en grupp     som kunde arbeta med kompendiet. Styrelsen beslutade tillfråga dessa och några ytterligare     personer.

Nästa möte
Nästa möte hålls 10 juni, hos Kicki Sandell, Enköping.