SVENSKA WHIPPETKLUBBEN

PROTOKOLL
Styrelsemöte

Svenska Whippetklubben

Dag: 2006-08-23

Plats: Älvsjö, Stockholm

Närvarande: Åke Cronander (ordf), Kicki Sandell (sekr), Dick Hallin, Ingela Kyrklund,
Inger von Matern, Roger Wiklund

Frånvarande: Helene Mörling, Mats Owe Ingvarsson

§ 6

Mötets öppnande och val av justerare

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Till justerare valdes Petronella Thunblom.

§ 7

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt förslag, med tillägg av följande punkter a) ansvarsfördelning i styrelsen b) årsbok c) poängräknare d) shopen e) kvalitetspärm.

§ 8

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötes protokoll gicks igenom. Beslutades därefter att lägga protokollet till handlingarna.

§ 9

Inkomna och utgående skrivelser

· Från Svenska Vinthundklubben (SvVK) HS. Förfrågan om förslag på kandidater till Hamiltonplaketten. Uppdrogs åt sekreteraren att meddela SvVK SW:s förslag.

· Från Stephen Wheeler ang Scandinavian Sighthound Journals (SSJ) whippetnummer. Stephen Wheeler erbjuder SW att få informera om kongressen 2008 samt om klubben mot att SSJ får ett par gratisannonser i Whippetbladet. Vidare vill Stephen Wheeler ha uppgifter om personer som kan skriva artiklar och komma med uppgifter till whippet specialen.

· Från SvVK HS ang disciplinärenden. Inget av ärendena berör whippetuppfödare.

· Från Jackie White (Baldrey) som tackar ja till att döma whippets på riksutställningen 2007. Jackie White meddelar också att hon inte blivit inbjuden av SvVK/Ö.

· Från Madeleine Eriksson som erbjuder sig att måla en tavla till ett blocklotteri till förmån för konferensen. Beslutades att acceptera Madeleines förslag. Uppdrogs åt ordföranden att besvara Madeleines brev och fråga henne om hon kan tänka sig att måla ett porträtt av lotterivinnarens egen hund.

§ 10

Rapport från kassören

Kassören meddelar att kontoställningen på SW:s konton är följande:

3 76 95-4 (huvudkonto) 79.145:85 kr

3 72 418-4 (shopen) 19.613 kr, samt en kontantkassa på ca 2.000 kr

415 61 57-2 (utställning) 73.086:61 kr

Av detta är 4.000 kr öronmärkta till kongressen.

Kassören meddelar att hon inte anser det ekonomiskt försvarbart att skicka ut Whippetbladet till domarna.

Styrelsen konstaterar att det finns ett stort pedagogiskt värde i att skicka ut tidningen till domare. Beslutades därför att fortsätta med utskicket, men uppdrogs åt domarkommittén att gå igenom listan över de domare som får tidningen och se till att den är aktuell.

Uppdrogs åt kassören att inför styrelsemötena redovisa aktuellt medlemsantal.

Uppdrogs också åt kassören att redovisa det ekonomiska utfallet för varje enskild lokalutställning samt riksutställningen.

§ 11

Avrapportering kommittéer, Whippetbladet och hemsidan

Whippetbladets redaktion meddelar att de har mycket material till höstnumret (bla drygt 20 annonser) och att allt inte ryms inom det vanliga sidantalet. Redaktionen undrar nu vad de ska göra. Roger informerar om att portot för tidningen blir fyra gånger högre om tidningen väger över 100 gr. En 100 grams tidning är troligen på ca 80-90 sidor. Beslutades att redaktionen får göra en tidning som väger 100 gr eller mindre. Nytt beslut fattas inför nästa nummer, som är julnumret.

Redaktionen bör försöka redigera material som t ex Stafettbenet. Konstaterades också att lokalutställningsarrangörerna inte rapporterat alls eller bristfälligt till Whippetbladet.

Beslutades att uppdra åt redaktionen att undersöka kostnaden för tryckning av Whippetbladet hos olika tryckerier. Offerterna bör vara skriftliga och innehålla kostnad för A5 och A4, antal ex, antal sidor och gärna ett arbetsprov.

Inga rapporter har inkommit från någon kommitté och hemsidan fungerar utan anmärkning.

Informations- och utbildningskommittéen som bildades förra verksamhetsåret har inte kommit igång med sitt arbete. Kommittén består fn av Anna-Lena Bäckvall-Hallin, Eleonor Gåvsten och för mentaldelen Monica Wounder och Eva Björkman. Beslutades att utse Anna-Lena till sammankallande i kommittén och uppdra åt henne att aktivera kommittén.

§ 12

Kongressen 2008

Kongresskommittén består av Magnus Hagstedt, Inger von Matern och Kicki Sandell. Kommittén träffades senast i juni och kommer att hålla ett nytt möte snarast. Uppdrogs åt kommittén att till nästa styrelsemöte presentera ett skriftligt material över kongressen.

Frågan om extern sponsring diskuterades. Klubben behöver en buffert på minst 50.000 kr enligt den preliminära budget som upprättats och som delades ut på årsmötet.

De domare som inbjudits till 2008 är Mary Lowe (Nimrodel) och Claire Simmonds (Pennyworth). Claire Simmonds har tackat ja. Mary Lowe har inte svarat ännu. SW kommer inte att dela domare med SvVK 2008 och frågan om SW ska hålla sin utställning separat har väckts. Inger von Matern har varit i kontakt med ägaren till Skoklosters värdshus som ställt sig positiv till att hysa utställningen igen. Inger har presenterat förslaget för SvVK/Ö, men inget har hörts från dem ang var de planerar att hålla sin sommarutställning 2007 och 2008. Beslutades att SW planerar för att hålla riksutställning på egen hand 2008. Uppdrogs åt ordföranden att kontakta SvVK/Ö:s ordförande och undersöka var SvVK tänker hålla sina utställningar och vilka domare de inbjudit till vilka år.

Sveriges Afghaner kommer också att hålla en kongress 2008. De funderar på att vara på Krägga. Uppdrogs åt Inger att undersöka om SW kan förhandla om priset, om vi ordnar så att ytterligare en kongress hålls där.

§ 13

Domarkonferens 2007

Ordförande informerade om den domarkonferens som planeras hållas 2007. SvVK har bildat en kommitté som har ansvar för konferensens genomförande. Kommittén består av Göran Bodegård, Åke Cronander, Maud Lundwall och Laila Östhus.

Samtliga svenska domare som är auktoriserade på rasen samt svenska domare under utbildning bjuds in till konferensen. Övriga nordiska länder har också rätt att skicka ca 5 personer per land.

Konferensen kommer att hållas på Eurostop utanför Arlanda. Inbjudan skickas ut i dagarna. Domarna ska ha anmält sig slutligt 6 månader innan konferensen hålls.

Specialklubben är ansvarig för att ett kompendium tas fram för varje berörd ras. Detta delegeras till rasklubbarna av SvVK. Kompendiet ska vara färdigt 30.10.06. Enligt tidigare beslut (§ 73, styrelsemöte 060501 i Västerås) föreslår SW att en kommitté bestående av Åke Cronander, Magnus Hagstedt, Ingela Kyrklund och Bo Bengston arbetar med att framställa kompendiet. Uppdrogs åt Ingela att tillfråga Bo Bengtson. Ingela ansvarar för renskrivning och utskrift av kompendiet.

Antalet hundar som ska användas som demonstrationshundar är inte bestämt ännu, men det ska vara hundar av god kvalitet. Ca 1-1,5 timmar kommer att ägnas varje ras.

§ 14

Ansvarsfördelning inom styrelsen

Rosettansvarig: Petronella Thunblom

Handledare kontaktpersoner: Roger Wiklund

Valpförmedlare: Ingela Kyrklund

Konferensen 2008: Inger von Matern, Kicki Sandell

Kontaktperson info & utbildnkomm: Kicki Sandell

Kvalitetssäkring: Åke Cronander

Lokalutställningsansvarig: Dick Hallin

§ 15

Årsbok

Familjen Lind vill göra en årsbok. Uppdrogs åt ordföranden att be familjen Lind att presentera vad boken ska innehålla, hur den ska se ut och vad den kommer att kosta.

§ 16

Poängräknare

Ulla Viberg har accepterat att bli poängräknare för utställning. Beslutades att Ulla ersätts för faktiska utlägg som uppstår i samband med poängräknandet.

§ 17

Shopen

En ny championbok har kommit ut i Storbritannien. Uppdrogs åt sekreteraren att undersöka vad den kostar. Championboken kan vara intressant för SW shop.

§ 18

Kvalitetspärm

Ordföranden föreslår att en kvalitetspärm upprättas för SW:s verksamhet. Ordföranden åtog sig att sammanställa en sådan pärm.

§ 19

Mötets avslutande och nästa möte

Beslutades att hålla nästa möte 22 oktober kl 13.00 hemma hos Åke Cronander i Älvsjö.

Mötet avslutades därefter.

Ordförande sekreterare

Åke Cronander Kicki Sandell

Justerare

Petronella Thunblom