Klasser och avgifter:*
Behöver du förskott, reseräkning, kvittenser, redovisning utställningar
kontakta Jahn Bruse (kassör)

valpklass 4-6 mån   110 kr bruksklass  15 mån-   160 kr
valpklass 6-9 mån   110 kr öppen klass 24 mån-   160 kr
kryptorchidklass   160 kr championklass   160 kr
juniorklass 9-15 mån   160 kr seniorklass 7-10 år   110 kr
unghundsklass 15-24 mån   160 kr veteranklass 10 år -   gratis
*För Mariefredutställningen gäller förhöjda avgifter

Oregistrerade hundar äger ej rätt att delta i Svenska Whippetklubbens utställningar


SW:s postgiro 415 61 57-2 skall användas för inbetalningar till utställningarHP samt UK (utmärkt kvalitet) utdelas på SW:s lokalutställningar
Enligt SKK:s bestämmelser får CK inte utdelas på inofficiell utställning. CK är därför ersatt med UK (utmärkt kvalitet). De hundar som domaren önskar se i BH- resp BT-klass tilldelas UK (gäller alla klasser utom valpklasserna och kryptorchidklassen, där endast HP utdelas) Detta måste arrangören klargöra för domaren innan bedömningen påbörjas.
Domare får maximalt bedöma 100 hundar, är fler hundar anmälda måste en extra domare inkallas.

Speciella bestämmelser för detagande i de olika klasserna:

Kryptorchidklass:
Hane som saknar en eller båda testiklarna får delta i kryptorchidklass. HP kan utdelas och berättigar till tävlan om BIS-krypt. Dock kan inte kryptorchid hane med HP delta i BH-klass.

Bruksklass:
Öppen för samtliga hundar, även champions, som har giltig race-, rundbanekapp- eller
lure coursinglicens. För hundar med lure coursinglicens gäller även att hunden skall ha sprungit minst ett godkänt lopp (minst 55 poäng).

Championklass:
Utländska utställningschampions får deltaga i championklass vid SW:s inofficiella ut-ställningar.

Avelsklass:
Fyra avkommor efter samma hane eller tik. För att hanhund ska vara berättigad till deltagande ska avkommorna vara undan minst två olika tikar. Ingen avgift.
I avelsklass kan alla anmälda hundar utom valpar och kryptorchider deltaga.

Uppfödarklass:
Fyra hundar från samma uppfödare. Ingen avgift.
I uppfödarklass kan alla anmälda hundar utom valpar och kryptorchider deltaga.

Klasser där deltagande anmäls på plats:

Generationsklass:
Minst tre hundar i rakt nedstigande generation. Samtliga hundar måste vara anmälda till utställningen. Även hundar i valp- och kryptorchidklass äger rätt att deltaga. 20 kr/hund.

Parklass:
Två så lika hundar som möjligt. Båda hundarna måste vara anmälda till utställningen.
Även hundar i valp- och kryptorchidklass äger rätt att deltaga. 40 kr/par.

Barn med hund:
Arrangeras om arrangören så önskar. Ålder 7-16 år (kan delas in i två klasser, 7-10 år och
10-16 år). 20 kr/ekipage. Hunden måste vara anmäld till utställningen för att få deltaga i Barn med hund.

Bedömning av avels- och uppfödarklasser, par- och generationsklasser:

  • Avels- och uppfödargrupper skall bestå av fyra hundar. För hanhund tävlande i avelsklass gäller att gruppen skall vara undan minst två olika tikar. Vid bedömningen skall gruppens genomsnittliga kvalitet i fråga om typ och helhetsintryck vara avgörande, framför de i gruppen ingående hundarnas individuella kvalitet.

  • I generationsklassen ska bedömningen främst se till hundarnas enhetlighet i typ och jämnhet genom generationerna.

  • Parklass: vid bedömningen ska även kvaliteten på hundarna bedömas. Hundarna
    ska vara så lika varandra som möjligt, men också av hög klass. Domaren tar ut ett vinnarpar.

  • Barn med hund: Här ska domaren bedöma samspelet mellan hunden och uppvisaren och hur den senare lyckas visa fördelarna hos sin whippet så bra som möjligt.


BIS-tävlan:

I tävlan om bästa hanhund resp bästa tik deltager endast hundar som erhållit UK.
Samtliga klasser är endast konkurrensklasser, ingen kvalitetsbedömning äger rum, och varje hund ska erhålla en skriftlig kritik (undantag Tammsvik). Samtliga hundar i alla klasser som tilldelats UK skall återkomma för att tävla om bästa hanhund resp bästa tik.

I tävlan om BIS i respektive klasser deltager endast hundar som fått HP eller UK.
BIS utses bland, valp I, valp II, kryptorchid, junior, unghund, bruks, senior, veteran,
avels- och uppfödarklasserna samt mellan bästa hanhund och bästa tik. Avels- och uppfödargrupp kan tilldelas eller bli utan HP, grupperna placeras i inbördes ordning.
Undantag är Tammsvik där BIS- och BIM-avelsklass utses.

Finalerna bedöms i följande ordning:

BIS-valp
(omedelbart efter avslutad valpbedömning)

BIS-kryptorchid

BIS-junior

BIS-unghund

BIS-bruks

BIS-senior

BIS-veteran

BIS-TOTALT

Därefter avels- och uppfödarklasser, par- och generationsklasser.

Tävlan om barn med hund förläggs till lunchpausen.

 


Litet praktisk information:

Domare:
Vid planeringen före utställningen är domarvalet kanske en av de viktigaste frågorna:
Kom gärna med förslag till din utställning, men bestäm ingenting definitivt och inbjud
inte någon domare utan att du fått klartecken från SW:s styrelse! Behöver du råd i domarfrågor kontakta gärna någon i domarkommittén eller i styrelsen.

Arrangören skall meddela domaren att denne senast 4 veckor efter utställningen måste insända domarkommentar till Whippetbladets redaktör. Om så inte sker kommer domaren inte att inbjudas för att på nytt döma i SW:s regi.

Reseersättning till domare:
Det är viktigt att domaren får sin ersättning direkt efter utställningens slut. Behöver du ett förskott, kontakta kassören innan utställningen. Reseersättning ges med högst 1500 kr för svenska uppfödare som dömer.
- VIKTIGT
-
Kostnader för utländsk domare förankras i styrelsen innan sådan domare bjuds in.

Annonsering:
Kontakta redaktören för Whippetbladet (Sofia Sandström) för att få PM i god tid i tidningen. Följande tidplan gäller:
utställning i jan - mars: PM i vinternumret (julnumret)
utställning i april – juni: PM i vårnumret
utställning i juli - dec: PM i sommarnumret.
Tänk även på att skicka ditt PM till webmaster för publicering på hemsidan.

Anmälan:
Anmälan till lokalutställning är bindande och ska ske senast 3 veckor innan utställningen.
Endast medlemmar i Svenska Whippetklubben har rätt att anmäla hund till av klubben arrangerad utställning, utländska utställare på Mariefred undantagna. Anmälan skall ske
skriftligt eller online via klubbens hemsida. Arrangören kan välja att få onlineanmäl-ningarna skickade direkt till egen e-postadress eller få dem eftersända via webmaster.
Arrangören måste skicka bekräftelse på emottagna onlineanmälningar till utställare som
anmält på detta sätt, eftersom e-postgången inte är hundraprocentigt pålitlig. Icke-bekräftad on-lineanmälan är ej giltig!

Har man anmält hund är man skyldig att betala anmälningsavgift/medlemsavgift.
Återbetalning av anmälningsavgift kan ske efter att ägaren till utebliven hund redovisat godtagbara skäl - vanligen veterinärintyg.
Arrangören har ansvar att kontrollera att alla deltagare har betalat innan utställningen, inga anmälningsavgifter kan erläggas på utställningsdagen, utländska utställare på Mariefred undantagna. Hundar vars anmälningsavgift ej är betald kan ej delta i utställningen.

Vid utsändandet av PM och nummerlappar ska nummerlappar ej sändas till dem som inte betalat anmälningsavgift eller medlemsavgift. Medlemsförteckning för kontroll av betalda medlemsavgifter kan rekvireras från klubbens medlemsregistrator, lista över betalda anmälningsavgifter fås från Mats-Owe Ingvarsson. PM för utställningen kan även utsändas via e-post, nummerlappar måste i så fall utdelas på morgonen innan utställ-
ningens början. Arrangören har ansvar att kontrollera att alla deltagare har betalat innan utställningen.

Utställningslokal eller utställningsplats:
Om utställningen ska vara utomhus bör underlaget vara bra. Tänk på gräsklippning.
Inga tält får ställas upp närmare ringen än 3 m eller enligt markering av utställningsarrangören. Om utställningen ska hållas inomhus, tänk på att lokalen ska vara tillräckligt stor och ej för dyr. Hyreskostnad måste förankras i styrelsen innan utställningen. Kanske mattor behövs.

Utställningskatalog och kritiker:
Obligatoriska uppgifter i katalogen är SW:s styrelse, standard för whippet och SW-shop.
Uppmana gärna utställare och andra att annonsera i katalogen till en kostnad av
100 kr/sida.

Ifylld katalog skickas till: Whippetbladets redaktör, webmaster (gärna via e-post för snabbare publicering av resultaten på hemsidan) poängräknare, SW:s arkiv, kassören.

Kritiklapparna fördelas efter utställningen enligt följande: originalet till utställaren, en del till domaren och en del till Whippetbladets redaktör för publicering i tidningen.

Utställningsmaterial:
Rosetter beställs hos Mats-Owe Ingvarsson senast 14 dagar innan utställningen. Kritik- och nummerlappar kan även beställas från SKK eller tillhandahållas av hundfoderfirmor (ev sponsoring)

Priser:
I första hand delas skänkta priser ut. Tänk på att enskilda klasser kan sponsras. Sponsrade klasser skrivs in i katalogen. Priser ska delas ut oavsett HP. Dessutom ska extra priser delas ut i samtliga finaler. Var gärna generös med priser i valpklasserna. Tänk även på present till domare och ringsekreterare (ringsekreterararvode utgår i regel inte).

Vandringspriser:
SW svarar för kostnaden för gravyr av vandringspriser skänkta till lokalutställningar.
Nya vandringpriser måste meddelas styrelsen innan de tas emot.
Nya vandringspriser ska åtföljas av album och inte graveras.

Fotografering:
Lokalarrangören måste engagera en bra fotograf, som tar foton av samtliga BIS-finalister samt av bästa hane- och bästa tikklassen. Bilderna sänds till Whippetbladets redaktör samt gärna (i ett för webben lämpligt format) via e-post till webmaster.

Förtäring:
Tänk på att ordna någon form av catering eller servering i anslutning till utställningen.

Lotterier:
Planera för 1-2 lotterier ā minst 5 kr/lott. Lottringar kan beställas av Mats-Owe Ingvarsson.

Kontakt med massmedia:
Vid kontakt med lokalpress/radio: tänk på att det tydligt måste framgå att det är Svenska Whippetklubben som är arrangör till utställningen.

Sponsoring/försäljning:
Om SW:s utställning anordnas på samma plats som annan utställning, ska SW:s utställningsansvarige kontakta utställningsansvarig på platsen för att klarlägga de regler som ska gälla angående sponsor/er, annan form av reklam, försäljning, utställningsringens placering, servering m.m. Skriftlig överenskommelse mellan parterna bör upprättas.

Redovisning:
En komplett redovisning måste skickas till kassören (Jahn Bruse) efter utställningen. Redovisningen görs på speciell blankett som kan rekvireras från Jahn. Tänk på att alla faktiska kostnader betalas av SW (t ex porto, telefon m m). Redovisa med kvitton! Senast tre veckor efter utställningen ska all ekonomi vara redovisad. Inbetalning av pengar sker på SW:s pg 3 76 95-4.

Senast 3 veckor efter utställningen ska allt överblivet eller lånat material återlämnas. Förpacka överblivna rosetter väl (silkespapper) så att de inte blir skrynkliga.

Kontaktpersoner:
Mottagare av anmälningsavgifter till SW:s pg-konto är Mats-Owe Ingvarsson,
tel 0910-514 79, matsowe.ingvarsson@swipnet.se.

Dick Hallin är ansvarig för SW:s lokalutställningar, utskick av inbetalningslistor,
rosetter, kritiklappar, lotteriringar etc. tel. 0171-272 23

Materialförvaltare är Fam Lind, tel 08-792 08 69 bm_lind@hotmail.com

 

Tack för hjälpen med lokalutställningen!