Svenska Whippetklubbens trippelpris

På SW:s styrelsemöte 15 januari 1995 antogs förslaget om SW:s trippelpris,
återgett i sin helhet i Whippet Bladet nr 62/94

Regler:

  • Priset kan bara tilldelas enskild hund en gång.
  • Priset tilldelas endast vid ansökningstillfället levande hund.
  • Ägare till hund som uppnått erforderliga meriter har själv att anmäla
    resultaten till SW.
  • Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts i Sverige.

En merit inom var och en av nedanstående grupper är obligatorisk:

1. Utställning: hunden ska ha erhållit lägst priset certifikatkvalitet (CK) på officiell utställning alt. UK på av SW anordnad utställning

2. Rundbane-, Whippet Race- eller Lure Coursinglicens, samt ha deltagit i två lopp alt. lure coursingprov (utöver licensloppen/proven) utan att ha blivit diskvalificerad.

3. Lydnadsprov, agility, bruksprov eller viltspår
Lydnadsprov:
hunden ska ha deltagit i ett officiellt prov och erhållit lägst pris(140p) i klass 1
Agility: hunden ska ha deltagit i två tävlingar oavsett klass utan att ha diskvalificerats.
Bruksprov: hunden ska ha deltagit i apellklass med lägst resultatet godkänd.
Viltspår: hunden ska ha godkänt anlagsprov.

 

Kommentarer:

Angående 1: Kravet på utställningsmeriten har av någon ansetts för högt ställd och av andra i moderataste laget. Styrelsen beslöt att anta det ursprungliga förslaget om CK-kvalitet som utställningsmerit.

Angående 2: Whippet Race: Träning och tävling anordnas av klubben Whippet Race med lokala sektioner på flera håll i landet.

Rundbanetävlingar anordnas av SHCF (Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund) med lokala klubbar.

Lure Coursing, träningar och officiella prov anordnas av Svenska Vinthundklubbens olika avdelningar.

Angående 3:

Lydnadsprov, huvudman för denna provform är Svenska Kennelklubben (SKK). Officiella lydnadsprov anordnas av bl a lokala brukshundklubbar, specialklubbar och länsklubbar. Regler och upplysningar om lydnadsprov finns att rekvirera från SKK.

Agility, även här är numera SKK huvudman och reglerna kan fås från kansliet

Bruksprov, huvudman är Svenska Brukshundklubben (SBK), varifrån regelboken kan beställas. (OBS att denna även innehåller lydnadsprovsreglerna).

Prisdiplom:

Priset utgörs av ett diplom och delas ut på SW:s årsmöte. Hundar som erhållit priset presenteras genom ägarens försorg på en halvsida i Whippet Bladet. Uppgifter om meritering anmäls till SW på nedanstående formulär.

Eventuella frågor besvaras av:

Kicki Sandell, tel 0171-813 93
Åsa Lindholm, tel 08-86 71 57

Ansökningsformulär för trippelpriset